Internationell arvsrätt

De internationella arvsfrågorna kan innebära två typer av problem, juridiska och praktiska.

De juridiska problemen består t ex av vilket lands arvslag som skall tillämpas på arvet efter en viss avliden person. Svaret på detta finns i de internationella privaträttsliga (IP) reglerna. Tidigare hade (nästan) varje land sina egna IP-regler. Detta kunde t ex leda till att svenska IP-regler utpekade svensk arvsrätt som tillämplig på arvet efter en svensk medborgare bosatt i Frankrike, medan fransk IP-rätt utpekade fransk arvsrätt som tillämplig på samma arv. I och med att EU:s arvsförordning (som innehåller gemensamma IP-regler på arvsområdet) nu trätt i kraft, har detta problem minskat. Men det finns kvar gentemot länder utanför EU.

Om den avlidne var gift tillkommer bodelningsfrågan, dvs hur makarnas tillgångar skall delas mellan å ena sidan den efterlevande maken/makan och å andra sidan dödsboet. Några gemensamma IP-regler på bodelningsområdet finns ännu inte inom EU (men ett förslag ligger på EU-rådets bord). Det kan inträffa att IP-reglerna för bodelning utpekar ett visst lands bodelningsregler som tillämpliga, medan IP-reglerna för arv utpekar ett annat lands arvsregler som tillämpliga.

De praktiska problemen kan bestå av kontakter med dödsbodelägare, advokater, domstolar, banker, försäkringsbolag m m i andra länder med andra språk, andra lagar och andra kulturella sedvänjor.

Mer om:
  • Internationell arvsrätt
  • Internationell arvsskatterätt