Internationell bodelningsrätt

Sedan år 2019 finns gemensamma IP-regler inom EU för bodelning. De flesta EU-länder inklusive Sverige är anslutna till EU:s bodelningsförordningar. 

För äktenskap ingångna före 2019-01-19 gäller dock fortfarande de tidigare nationella svenska IP-reglerna vad avser tillämplig lag (såvida inte makarna gjort ett lagval efter nyssnämnda datum).