Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

I syfte att stärka den enskildas skydd av personuppgifter trädde den 25 maj 2018 Europas nya EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

Bergquist & Partners Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

När vi har uppdrag som skiftesman, boutredningsman, ombud, bodelningsförrättare registrerar vi personuppgifter såsom namn, adress, mejladress och telefonnummer. Denna information behöver vi för att kunna fullgöra våra uppgifter inom respektive uppdrag.

Personuppgiftsansvariga är Bergquist & Partners Advokatbyrå AB (org. nr. 556339-0243), Drottninggatan 61, 3tr, 111 21 Stockholm då vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

  1. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
  2. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  3. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller fullgöra vårat uppdrag.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Bergquist & Partners Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Bergquist & Partners Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.